page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Xây dựng nông thôn bền vững - kinh nghiệm của các nước đi trước và giải pháp cho Nghệ An
Tác giả: Nguyễn Đình Vinh, Nguyễn Thị Hương Giang
Tạp chí: Hội thảo khoa học Xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Nghệ An; ISSN: 111-111; Năm: 2018