page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Giáo trình Điền Kinh 2
Tác giả: Nguyễn Quốc Đảng
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[2]
Giáo trình Điền Kinh 2
Tác giả: Nguyễn Thị Lài
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020