page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
SInh lý học thực vật
Tác giả: Mai Văn Chung (CB), Nguyễn Quang Phổ, Nguyễn Đình San
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2019