page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Nghiên cứu đặc trưng và tính chất của màng tổ hợp Alginat/chitosan/lovastatin
Tác giả: Thạch Thị Lộc, Thái Hoàng, Lê Đức Giang, Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Lê Thị Thủy
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2018