page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Giáo trình quy hoạch sử dụng đất
Tác giả: Nguyễn Nam Thành
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[2]
Giáo trình Cơ học lượng tử
Tác giả: Vũ Ngọc Sáu, Lê Văn Đoài và Nguyễn Văn Phú
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[3]
Lịch sủ Đảng bộ xã Ea Knuec (1975-2015)
Tác giả: Dương Thị Thanh Hải
Tạp chí: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội; ISSN: ; Năm: 2019
[4]
Quyền con người qua 5 năm thực hiện Hiến pháp
Tác giả: Đinh Ngọc Thắng
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia; ISSN: ; Năm: 2019
[5]
Nghiên cứu thành ngữ, tục ngữ việt nam dưới góc nhìn ngữ nghĩa- ngữ dụng- văn hóa
Tác giả: Đỗ thị Kim liên (chủ biên), Nguyễn Thị Hương, Đỗ Thị Bích Lài, Trịnh Thị Mai, Nguyễn Hoài Nguyên
Tạp chí: NXB Giáo dục; ISSN: ; Năm: 2019