page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
CDIO Approach in Developing Teacher Training Program to Meet Requirement of the Industrial Revolution 4.0 in Vietnam
Tác giả: Nguyễn Thị Nhị, Thái Văn Thành, Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Châu Giang
Tạp chí: Tạp chí về công nghệ trong học tập; ISSN: 18688799, 18630383; Năm: 2020
[2]
Effect of Chemical Characteristics of Soil on Orange Productivity: A Case Study of Nghe An Province, Vietnam
Tác giả: Nguyễn Nam Thành
Tạp chí: NXB Ấn độ; ISSN: ; Năm: 2020
[3]
Vai trò của cộng đồng làng, dòng họ đối với giáo dục: Nghiên cứu xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XX
Tác giả: Dương Thị Thanh Hải
Tạp chí: Social Fedagogy with the care for a human being; ISSN: 978-83-952691-3-4; Năm: 2019