page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Solving a Type of the Tikhonov Regularization of the Total Least Squares by a New S-Lemma
Tác giả: Nguyen Huu Quang
Tạp chí: Optimization of Complex Systems: Theory, Models, Algorithms, and Applications (2019), 221-227; ISSN: ; Năm: 2019