page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHẰM THU HÚT HỌC SINH GIỎI THEO HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC (Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, trang 111)
Tác giả: Nguyễn Thành Quang
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh ; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[2]
Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành sư phạm sinh học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới thông qua mô hình trường thực hành sư phạm tại trường Đại học Vinh
Tác giả: Trần Thị Gái - Nguyễn Thanh Mỹ
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[3]
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tác giả: Phan Anh Hùng, Nguyễn Thanh Mỹ
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[4]
Giáo trình Cơ học lượng tử
Tác giả: Vũ Ngọc Sáu, Lê Văn Đoài và Nguyễn Văn Phú
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[5]
Phát triển chương trình bồi dưỡng năng lực dạy học thí nghiệm hóa học cho giáo viên THPT
Tác giả: Lê Đức Giang, Nguyễn Hoa Du
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phát triển chương trình, tổ chức đào tạo bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, CBQL phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực,Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2019
[6]
Thực vật học (Phân loại học thực vật)
Tác giả: Lê Thị Thúy Hà, Nguyễn Anh Dũng
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2019
[7]
Giáo trình Thực hành nghiên cứu khoa học trong giáo dục
Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng - Phạm Xuân Chung - Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Trương Thị Dung
Tạp chí: Nhà xuất bản đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2019
[8]
Giáo trình Thực hành nghiên cứu khoa học trong giáo dục
Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng - Phạm Xuân Chung - Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Trương Thị Dung
Tạp chí: Nhà xuất bản đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2019
[9]
Giáo trình Giải tích 2
Tác giả: Đinh Huy Hoàng (Chủ biên), Kiều Phương Chi, Nguyễn Huy Chiêu, Nguyễn Văn Đức
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2019
[10]
Giáo trình Công nghệ môi trường
Tác giả: Hoàng Vĩnh Phú
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2019