page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Giáo trình Toán Cao cấp
Tác giả: Nguyễn Duy Bình, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thanh Diệu, Đinh Thanh Giang, Nguyễn Trung Hòa
Tạp chí: NXB Trường Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[2]
VỊ THẾ MÔN CÔNG NGHỆ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
Tác giả: Nguyễn Thị Việt - Phạm Thị Hương - Phạm Thị Như Quỳnh - Nguyễn Thanh Mỹ
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: ISSN 1859-2228; Năm: 2020
[3]
ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHẰM THU HÚT HỌC SINH GIỎI THEO HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC (Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, trang 111)
Tác giả: Nguyễn Thành Quang
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh ; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[4]
MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Hằng - Cao Cự Giác
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[5]
Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành sư phạm sinh học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới thông qua mô hình trường thực hành sư phạm tại trường Đại học Vinh
Tác giả: Trần Thị Gái - Nguyễn Thanh Mỹ
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[6]
Dẫn liệu về thành phần loài cá ở Khe Lang thuộc lưu vực sông Trai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Tác giả: Nguyễn Xuân Khoa, Ông Vĩnh An, Ngô Dương Hiệp, Trần Thị Tuyến
Tạp chí: Tại chí khoa học đại học Vinh/ Tập 48 -4A/2019; ISSN: ISSN 1859-2228; Năm: 2020
[7]
THIẾT KẾ CHẾ TẠO THÍ NGHIỆM TỰ LÀM GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THÍ NGHIỆM CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Tác giả: Lê Văn Vinh
Tạp chí: Tạp chí Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[8]
Giáo trình Tin học ứng dụng trong Hóa học
Tác giả: Nguyễn Xuân Dũng
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[9]
Giáo trình Lý thuyết chiều
Tác giả: Vũ Thị Hồng Thanh, Trần Anh Nghĩa
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[10]
Giáo trình toán học
Tác giả: Nguyễn Duy Bình, Nguyễn thanh Diệu, Nguyễn Ngọc Bích, Đinh Thanh Giang, Nguyễn Trung Hòa
Tạp chí: Nhà xuât bản đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020